REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI WĘDROWNICZEK

§1

 1. Odznaka WĘDROWNICZEK jest odznaką ustanowioną przez Katolicki Klub Turystyczny Wędrowiec PTTK Rzeszów (zwany dalej KKT Wędrowiec).
 2. Nadzór nad odznaką sprawuje Zarząd KKT Wędrowiec.
 3. Odznaka WĘDROWNICZEK jest odznaką towarzyszącą zdobywaniu GOT.

 

§2

 1. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja wśród dzieci turystyki górskiej i krajoznawczej, promocja wartości chrześcijańskich, patriotycznych, rodzinnych, ogólnoludzkich oraz systematyczne odkrywanie Boga w pięknie stworzonego przez Niego człowieka i świata.
 2. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki. Należy przestrzegać przepisów dotyczących poruszania się na terenach objętych ochroną oraz w strefie nadgranicznej.

 

§ 3

 1. Odznakę „WĘDROWNICZEK” zdobywa się uczestnicząc w wyprawach organizowanych przez KKT Wędrowiec. Za udział w każdej wyprawie przyznawany jest jeden punkt.

 

§ 4

 1. Odznaka występuje w trzech następujących po sobie stopniach: BRĄZOWY WĘDROWNICZEK, SREBRNY WĘDROWNICZEK i ZŁOTY WĘDROWNICZEK.

 

§ 5

 1. Odznakę BRĄZOWY WĘDROWNICZEK otrzymuje się poprzez zdobycie 4-ch punktów.
 2. Odznakę SREBRNY WĘDROWNICZEK otrzymuje się poprzez zdobycie kolejnych 5-ciu punktów.
 3. Odznakę ZŁOTY WĘDROWNICZEK otrzymuje się po zdobyciu kolejnych 6-ciu punktów.
 4. Można zdobyć w ciągu roku maksymalnie jeden stopień odznaki.

 

§ 6

 1. Odznakę mogą zdobywać dzieci do dziesiątego roku życia włącznie.

 

§ 7

 1. Podstawą przyznania odznaki jest zweryfikowana Książeczka Wypraw (zwana dalej Książeczką) prowadzona przez zdobywającego. W Książeczce umieszczone są następujące dane:
  • - na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego oraz data urodzenia,
  • - na kolejnych stronach regulamin oraz wpisy dat i numerów wypraw organizowanych przez KKT Wędrowiec, w których uczestniczył ubiegający się o odznakę,
  • - miejsca na weryfikację przez Zarząd KKT Wędrowiec.
 2. Wpisy w Książeczce powinny być prowadzone według zaproponowanej chronologii.
 3. Po zebraniu wymaganej liczby punktów przypisanej do danego stopnia odznaki, należy przedłożyć wypełnioną Książeczkę do weryfikacji przez Zarząd KKT Wędrowiec.
 4. Przyznanie odznaki następuje po pozytywnym zweryfikowaniu Książeczki przez Zarząd KKT Wędrowiec.
 5. Zweryfikowana Książeczka jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki WĘDROWNICZEK i uprawnia do jej nabycia, i noszenia.
 6. Odznakę można nabyć w siedzibie KKT Wędrowiec, jak również w czasie wypraw organizowanych przez KKT Wędrowiec po okazaniu zweryfikowanej Książeczki.

 

§8

 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć ze złej interpretacji niniejszego regulaminu wyjaśnia Zarząd KKT Wędrowiec.

 

§9

 1. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką WĘDROWNICZEK można uzyskać na stronie: www.kktwedrowiec.pl

 

§10

 1. Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu KKT Wędrowiec w dniu 12.01.2017 i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Opublikowano dnia: 20.02.2017